1. Všeobecné obchodní podmínky

 

Předmětem  těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi svatbyzesrdce.cz, zastoupené Adélou Musilovou, IČ: 06097057, Zahradní 1696/5, 70200 Ostrava (dále jen „pronajímatel“) a zákazníkem, který se rozhodne zapůjčit si předmět či předměty ze svatbyzesrdce.cz. Zákazník se stává nájemcem (dále jen „nájemce“).

 

  1. Předmět smluvního vztahu

 

Předmětem smluvního vztahu je přenechání movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele nájemci, aby nájemce tyto věci užíval a zaplatil za to pronajímateli nájemné. Pronajímané movité věci jsou dále v těchto VOP uváděny také jako jako předměty nájmu.

 

  1. Ceny, vratná kauce a neplátce DPH

 

Ceny za nájemné (půjčovné) jsou vždy uvedeny na webových stránkách u každého produktu. Pronajímatel zasílá svým nájemcům fakturu na základě závazné objednávky, která může být uskutečněna písemně e-mailem či jinou formou elektronické komunikace.

 

Pokud si u nás zapůjčíte předmět či předměty, zašleme vám po vaší objednávce informaci, v jaké výši budeme požadovat složení vratné kauce. Kauce bude vrácena v plné výši, jestliže se zapůjčené předměty vrátí nepoškozené, nezničené nebo neznehodnocené.

Podrobněji jsou pravidla vratné kauce popsána v článku 7. těchto VOP.

 

Nejsme plátci DPH.

 

  1. Podmínky pro předání předmětů nájmu a doba trvání nájemného

 

Pronajímatel se zavazuje předat předměty nájmu nájemci osobně nejpozději v den uvedený v objednávce, standardně vždy ve středu, na adrese Prokešovo nám. 5, budova GAMA, Moravská Ostrava nebo na jiném místě dle vzájemné dohody a v předem smluveném čase.

Nájemce se zavazuje předat předměty nájmu pronajímateli osobně, standardně v pondělí, na adrese Prokešovo nám. 5, budova GAMA, Moravská Ostrava nebo na jiném místě dle vzájemné dohody a v předem smluveném čase.

 

  1. Převzetí předmětů nájmu nájemcem a odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) ze strany pronajímatele

 

Při převzetí je nájemce povinen předměty nájmu zkontrolovat, zda nejsou poškozené nebo jinak znehodnocené. Jestliže nájemce zjistí, že jsou předměty nájmu poškozené, zničení či znehodnocené, je o tom povinen informovat pronajímatele, a to nejpozději v den převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a bude se považovat za to, že nájemce převzal předměty nájmu bez jakýchkoli vad či poškození.

 

 

  1. Odpovědnost nájemce za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu.

 

Odpovědnost za škodu (majetkovou újmu) na předmětech nájmu nese nájemce, a to od okamžiku převzetí předmětů nájmu až do navrácení těchto předmětů pronajímateli.

 

 

  1. Kauce a podmínky pro navrácení kauce

 

Kauce je finanční částka, kterou nájemce postupuje pronajímateli jako formu vratné zálohy. Výše kauce odpovídá 50% ceny objednávky. Pokud pronajímatel převezme předměty nájmu ve stejném stavu, jako je zapůjčil, je povinen navrátit přijatou kauci v plné výši, a to hotově při jejich převzetí.

 

Při převzetí poškozených, zničených nebo jinak znehodnocených předmětů nájmu je pronajímatel oprávněn ponechat si kauci nebo její část, aby mohl předměty nájmu opravit nebo je uvést do původního stavu. Pokud není předměty nájmu možno opravit nebo je uvést do původního stavu, ponechá si pronajímatel kauci nebo její část, aby mohl pořídit předměty nájmu nové, srovnatelné s těmi, které byly na základě objednávky zapůjčeny (pronajaty). Výše vratné kauce je uvedena na faktuře, nebo objednávce, kterou zasílá pronajímatel nájemci poté, co nájemce učinil objednávku prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.svatbyzesrdce.cz nebo je objednal jiným způsobem, z kterého je zřejmé, jaké předměty chce zapůjčit (pronajmout) a v jakém termínu si je přeje zapůjčit (pronajmout).

O finanční částce, kterou si pronajímatel z kauce ponechá, je povinen písemně informovat nájemce, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od data převzetí předmětů nájmu. Za písemné sdělení se pro tyto případy považuje také elektronická komunikace, např. formou e-mailu či SMS zpráv.

 

  1. Smluvní pokuty

 

Nájemce má povinnost vrátit předměty nájmu pronajímateli nejpozději do data, na kterou byly předměty nájmu zapůjčeny (pronajaty). Za navrácení se považuje fyzické předání předmětů nájmu k rukám pronajímatele. Za každý den prodlení je pronajímatel oprávněn požadovat finanční částku odpovídající 10% z výše zápůjčky.

 

Jestliže nájemce předměty nájmu nevrátí vůbec, náleží pronajímateli celá postoupená kauce a doplatek ve výši pořizovací ceny předmětů nájmu.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 16.1.2023.